Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-21 Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui, buvo pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centras  – tai Zarasų rajono socialinių paslaugų centro  padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Zarasų rajono socialinių paslaugų  centro Globos centro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Teikiamos paslaugos :

 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų),  įtėvių paieška, atranka;
 • Ketinančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar ketinančių steigti šeimyną konsultavimas ir informavimas;
 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų),  įtėvių  mokymai pagal GIMK programą;
 • Išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
 • Rekomendacijos dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis parengimas;
 • Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
 • Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
 • Pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojantiems šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
 • Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
 • Tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
 • Atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • Budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
 • Tęstinių mokymų organizavimas;
 • Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojoms;
 • Globos, įvaikinimo viešinimas;

Mus galima rasti:

Malūno g. 2, Zarasų mieste, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro patalpose.

Darbuotojų kontaktai:

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Elektroninis paštas

Telefonas

 

Globos koordinatorė

 

Violeta Chažauskienė

violeta.chazauskiene@zarasuspc.lt

+370 647 90 141

 

Globos koordinatorė

Renata Veličkienė

 

renata.velickiene@zarasuspc.lt  

 

+370 671 30 827

 

 

Tarnybos atestuotas asmuo

Asta Karosienė

asta.karosiene@zarasuspc.lt

+370  603 21 977

 

 

Tarnybos atestuotas asmuo

Asta Barzdienė

asta.barzdiene@zarasuspc.lt 

+370 671 31 172

 

Psichologė

Nelia Valentanavičienė

 

nelia.valentanaviciene@zarasuspc.lt

 

+370 647 90 140

 

 

 

 

Globos centro darbo laikas :

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

PASTABA. Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

VVTAĮT atestuotų asmenų darbo grafikas:

I -IV 17.00-21.00 val.
V 15.45-19.45 val.

Projektas „PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS “ 

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Zarasų rajono  socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio parengti dokumentai:

INFORMACIJA RUOŠIAMA:

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS APRAŠAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PALSAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VAIKO SUSITIKIMŲ SU BIOLOGINE ŠEIMA, ARTIMU GIMINAIČIU AR KITU FIZINIU ASMENIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS